Γενικές Ειδήσεις Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη θέσης - Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
· Να χειρίζεται και διεκπεραιώνει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΕΒΕΛ
· Να αξιολογεί προτάσεις για συμμετοχή του ΕΒΕΛ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
· Να καταρτίζει προϋπολογισμούς σε σχέση με Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία θα συμμετέχει το ΕΒΕΛ
· Να συγγράφει και καταθέτει προτάσεις εκ μέρους του ΕΒΕΛ σε προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
· Να αναπτύξει δίκτυο συνεργατών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
· Να παρακολουθεί τις σχετικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εντοπισμό προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
· Να προβαίνει σε εισηγήσεις στη Διεύθυνση του ΕΒΕΛ για προγράμματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και στα οποία θα πρέπει να συμμετέχει το ΕΒΕΛ
· Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
· Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Οικονομικές Επιστήμες, Νομικά, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Μηχανική ή άλλο σχετικό θέμα (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ο οποίος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
· Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα παρουσίασης των θεμάτων που θα του/της ανατίθενται σε άπταιστα προφορικά και γραπτά κείμενα
· Εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων τουλάχιστον ενός έτους
· Εμπειρία στο σχεδιασμό, σύναψη και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων
· Γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης
· Ψηφιακές δεξιότητες και ιδιαίτερα καλή γνώση της επεξεργασίας κειμένων, ηλεκτρονικών φύλλων και παρουσιάσεων
· Βασικές γνώσεις & δεξιότητες χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
· Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
· Γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα του Κοινοτικού κεκτημένου που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις
· Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις
· Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
· Λευκό ποινικό μητρώο

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:
Προσφέρονται απολαβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
· Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: jobs@limassolchamber.eu μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2024.
· Όλες οι αιτήσεις θα τηρηθούν άκρως εμπιστευτικές
· Οι αιτητές που θα κριθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη και αξιολόγηση

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-