Στρατηγικοί Στόχοι & ΥπηρεσίεςΤο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ), έχει αναπτύξει πλούσια δράση και κινητικότητα τα τελευταία χρόνια στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Βιώνοντας και διανύοντας στην καθημερινότητα μας την ευρέως γνωστή ως εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, δηλαδή της ραγδαίας τεχνολογικής και ψηφιακής ανάπτυξης και της διαρκώς μεταβαλλόμενης εξέλιξης που παρατηρείται, οι  προοπτικές του τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας καθίστανται πολλά υποσχόμενες στο άμεσο και στο εγγύς μέλλον. Ως ΕΒΕΛ και με γνώμονα τις τάσεις και τις δυναμικές της εποχής σε συνδυασμό με την εναρμόνιση των προτεραιοτήτων και πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των μελών μας, του σύγχρονου επιχειρείν, των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, θέσαμε και λειτουργούμε βάση των πιο κάτω στρατηγικών στόχων:


 • Προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, της έρευνας και της βελτίωσης του οικοσυστήματος στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο προς τα μέλη του και διερεύνηση εισαγωγής νέων.
 • Προώθηση της δημιουργίας Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου.
 • Ενδυνάμωση της γνώσης και της χρήσης της Ψηφιακής Τεχνολογίας.
 • Στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των Start-ups.
 • Αξιοποίηση των ευκαιριών για συμμετοχή του ΕΒΕΛ σε προγράμματα, αξιοποιώντας τα διάφορα  ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται.
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση υπό τον ρόλο του ενδιάμεσου φορέα για την βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό.
 •  Ενίσχυση της διεθνούς και εγχώριας δικτύωσης και συνεργασίας.
 • Ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και περαιτέρω αξιοποίηση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.  
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στο προσωπικό του ΕΒΕΛ.

 

 

Υπηρεσίες:

 

 • Λειτουργία Innovation Office ως Help Desk για την άμεση επικοινωνία με τα μέλη του Οργανισμού σε σχέση με τα θέματα έρευνας και καινοτομίας.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης ιδεών.   
 • Δημιουργία και παροχή Διαδικτυακών Υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων προς τα μέλη του ΕΒΕΛ και την κοινωνία.
 • Παροχή δικτύου συνεργατών για την ανάπτυξη και επεξεργασία επιχειρηματικών ιδεών όπως Εκκολαπτήρια (Incubators), Προγράμματα Επιτάχυνσης (Accelerators), Τεχνολογικά Πάρκα, Ερευνητικά Κέντρα, Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί, κ.α.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων υπό την μορφή Pitching με σκοπό την παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών σε πιθανούς επενδυτές.    
 • Πραγματοποίηση εκδηλώσεων με σκοπό την διάχυση της πληροφόρησης στα σχετικά θέματα προς τα μέλη του Οργανισμού και την κοινωνία.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας.
 • Δημοσίευσης άρθρων από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, R&D επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και άλλους σχετικούς φορείς στο μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο του ΕΒΕΛ, «Επιχειρηματική Λεμεσός».  
 • Εξυπηρέτηση και παροχή πληροφόρησης προς τα μέλη του Επιμελητηρίου για τις διάφορες χρηματοδοτικές ή άλλες ευκαιρίες μέσα από την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα.
 • Παροχή Υποστηρικτικών Επιστολών (Letters of Support) στα μέλη και στους συνεργάτες του ΕΒΕΛ με σκοπό την ενδυνάμωση των προτάσεων έργων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών εργαλείων.  
 • Στήριξη για την πιθανή εξεύρεση του κατάλληλου συνεργάτη μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων και αντίστροφα. 
 • Συγγραφή και μελέτη προτάσεων για πιθανή συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε Ευρωπαϊκά και Διακρατικά Προγράμματα με αντίστοιχους Οργανισμούς.
 • Μελέτη και παρακολούθηση των παρεχόμενων Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και των μελλοντικών προκηρύξεων για την διεκδίκηση προγραμμάτων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, που εντάσσονται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος του Οργανισμού και των αναγκών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  
 • Συμμετοχή σε στοχευμένα και υψηλού επιπέδου συνέδρια και σε επιχειρηματικές αποστολές σε Κύπρο και εξωτερικό.
 • Προετοιμασία και υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται ή σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας και της καινοτομίας από την Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Σύνταξη και προώθηση δελτίων τύπου του Επιμελητηρίου με σχετικά θέματα προς τα ΜΜΕ και την ηλεκτρονική εφημερίδα «Επιχειρηματική Λεμεσός».
 • Εκπόνηση και διεκπεραίωση ερευνών.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικού χαρακτήρα δραστηριότητες που αφορούν την βελτίωση των γνώσεων στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Εμπλοκή και εκπροσώπηση του Οργανισμού σε διάφορα σώματα σχετικά με τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-