ΤΕΠΑΚ: Αποτελέσματα 2ης Προκήρυξης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Mε συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της πρώτης προκήρυξης «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), έντεκα (11) ερευνητικά έργα μεταδιδακτορικών ερευνητών, υψηλών προδιαγραφών επιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας, προχωρούν στη φάση υλοποίησης.  Το ΤΕΠΑΚ πιστό στην αποστολή του για την περαιτέρω προώθηση και ενδυνάμωση της Έρευνας, της Αριστείας και της Καινοτομίας, προκήρυξε για δεύτερη φορά την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021, διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ».

Κύριος στόχος του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» είναι η προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου, με προοπτική υψηλού βαθμού αυτοδυναμίας, για την παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, μέσω της υλοποίησης των εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ», ενισχύεται στην πράξη η δημιουργικότητα και η αυτονομία των επιστημόνων μας και επιδιώκεται η εμπλοκή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τομείς αιχμής. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται παράλληλα οι κατάλληλες προοπτικές για την ακαδημαϊκή και επιστημονική τους εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» υποβλήθηκαν συνολικά 35 προτάσεις, εκ των οποίων οι 32 κρίθηκαν ως επιλέξιμες μετά την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού ελέγχου. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν από εννιά (9) Τμήματα του Πανεπιστημίου τα οποία εμπίπτουν σε πέντε (5) Σχολές, με τις Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας και Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων. Αναλυτικά, τα επιστημονικά πεδία με τον αντίστοιχο αριθμό Προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι τα εξής: Μηχανική και Τεχνολογία (16), Γεωτεχνικές Επιστήμες και Διαχείριση Περιβάλλοντος (7), Επιστήμες Υγείας (6), Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2), Διοίκησης και Οικονομίας (1). Η κατάταξη των 32 προτάσεων που αξιολογήθηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα εδώ.(https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/495/495220_100pdf.pdf)

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ποσοστό ίσο με 30% των προτάσεων που εξασφάλισαν χρηματοδότηση προέρχεται από ερευνητές που δραστηριοποιούνται εκτός του ΤΕΠΑΚ, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου, να διεξάγουν έρευνα και να παράξουν ερευνητικά αποτελέσματα σε ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκούς.

Επισημαίνεται ότι η όλη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και αξιολόγησής τους από εξωτερικούς αξιολογητές ήταν υπό την διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας Έρευνας του Πανεπιστημίου που είχε τον όλο συντονισμό με απόλυτη εχεμύθεια και επαγγελματισμό, εφαρμόζοντας παράλληλα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης των ερευνητών και των Επιστημονικών Υπευθύνων. Η όλη διαδικασία ήταν σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις πρόνοιες της προκήρυξης και τις αποφάσεις που λαμβάνονταν από τα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου με γνώμονα την υποστήριξη της υλοποίησής της.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-