Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Τι κάνει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων;

Της Θέας Πιερίδου
Υπεύθυνης Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Στην Ευρώπη η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Ρώμης. Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου και η Ευρώπη είναι ο κατεξοχήν χώρος που προσφέρει στις γυναίκες το μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας και ισότητας παγκοσμίως. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντα πολύ δραστήριο για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και διαθέτει μόνιμη επιτροπή που ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.  Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει συχνά εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με θέματα φύλου, ζητώντας να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων.

Άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια
Το 2019 οι ευρωβουλευτές θέλησαν να βελτιώσουν την ισορροπια μεταξύ επαγγλεματικής και ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ με κανόνες για τη γονική άδεια, ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και άδεια για τους φροντιστές. Στόχος να αποφύγουν την ανάγκη επιλογής μεταξύ οικογένειας και καριέρας και οι ευθύνες να μπορούν να μοιράζονται καλύτερα. 

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει επίσης τη λήψη μέτρων για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, που το 2020 άγγιζε το 13% και της διαφοράς των συντάξεων, που το 2019 άγγιζε το 29% σε επίπεδο ΕΕ. Ζήτησε, επίσης, τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της φτώχειας στις γυναίκες, καθώς υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που ζουν στη φτώχεια στην ΕΕ, παρά άντρες. Σημειώνεται ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο ανέρχεται στο 9%. Τον Απρίλιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία για Μισθολογική Διαφάνεια που να υποχρεώνει τις εταιρείες με τουλάχιστον 50 εργαζομένους να διευκολύνουν τους υπαλλήλους τους να συγκρίνουν τους μισθούς τους και να λαμβάνουν ενεργά μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος.

Η διάσταση του φύλου στην ενεργειακή φτώχεια
Η κρίση του κόστους ζωής έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ένταξη των γυναικών, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την υγεία τους. Επιπλέον, οι γυναίκες που έχουν χαμηλότερα ή μηδενικά εισοδήματα κι εξαρτώνται οικονομικά από τους συντρόφους τους έχουν αυξημένες πιθανότητες για ενδοοικογενειακή βία ή κακοποίηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για τη σύσταση ενός Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, ειδικά όσοι βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια. Το ταμείο θα χρηματοδοτήσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και της φτώχειας κινητικότητας.

Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια
Τον Νοέμβριο του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ιστορικής σημασίας οδηγία για την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών στα συμβούλια εισηγμένων στα χρηματιστήρια εταιρειών της ΕΕ. Στόχος της είναι να καθιερωθούν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στις εταιρείες, έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών να καλύπτονται από τις γυναίκες έως τα τέλη Ιουνίου του 2026. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να εφαρμόσουν την οδηγία. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Περισσότερες γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ και των επιστημών
Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον ψηφιακό τομέα της Ευρώπης, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να πραγματοποιήσουν σπουδές ή να υποβάλουν αίτηση για θέση εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  Σε ψήφισμά του, το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την διασφάλιση της πλήρους ένταξης γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ αλλά και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στους τομείς των ΤΠΕ, της επιστήμης, των μαθηματικών και της μηχανικής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται άοκνα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και η προστασία αυτών των δικαιωμάτων είναι ύψηστης σημασίας. Στην ΕΕ, επιθυμούμε την επίτευξη ισότητας για τα κορίτσια και για τις γυναίκες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους: πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις στα συμβούλια των εταιρειών και στην πολιτική ζωή, προστασία από τη βία και ίση αμοιβή για ίση εργασία.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-