Έρευνα, Καινοτομία και το Δίκτυο MedRIN

Συνέντευξη με τον Ανώτερο Λειτουργό του ΕΒΕΛ Νικόλα Ιορδάνου

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι και οι βασικές προτεραιότητες του ΕΒΕΛ σε σχέση με τον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας;
Ως Επιμελητήριο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις τάσεις και τις δυναμικές της εποχής, όπως η ραγδαία τεχνολογική και ψηφιακή ανάπτυξη, οι εξελίξεις και οι ταχείες αλλαγές στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι μεγάλες προκλήσεις και προοπτικές του τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας καθώς και η ροή της παγκόσμιας οικονομίας. Ταυτόχρονα ευθυγραμμιζόμαστε με τις προτεραιότητες και πολιτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε σχέση με την ενθάρρυνση της προώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Με γνώμονα τις ανάγκες των μελών μας και του σύγχρονου επιχειρείν, ανάμεσα στους στρατηγικούς μας στόχους περιλαμβάνονται:

  • Η προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, της έρευνας και της βελτίωσης του οικοσυστήματος της Λεμεσού.
  • Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο προς τα μέλη του
  • Η προώθηση της δημιουργίας Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου.
  • Η αξιοποίηση των ευκαιριών για συμμετοχή του ΕΒΕΛ σε Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.
  • Η ανάπτυξη και δημιουργία δικτύου σημαντικών συνεργατών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρω την τελευταία επιτυχία του Επιμελητηρίου μας, την εξασφάλιση της συμμετοχής του ως μέλος του διεθνούς δικτύου με την ονομασία Mediterranean Regional Information Network (MedRIN).

Τι ακριβώς είναι το δίκτυο MedRIN;
Το MedRIN ιδρύθηκε μετά από σοβαρή διαβούλευση σημαντικών οργανισμών της Ευρώπης, της Αφρικής και των  ΗΠΑ οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της παρατήρησης της γης και σε άλλους παρεμφερείς τομείς. Πρόκειται για ένα νέο δίκτυο το οποίο καλύπτει την περιοχή της Μεσογείου και  διασυνδέεται άμεσα με το πλαίσιο των παγκόσμιων παρατηρήσεων Forest Cover and Land Dynamics (GOFC-GOLD). Επισημαίνω πως ηγετικό ρόλο για την ίδρυση του MedRIN έχει διαδραματίσει η NASA και η συνδρομή της ως προς τον συντονισμό, την συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου, την εισδοχή νέων μελών καθώς και για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων είναι επίσης ουσιαστική. Ανάμεσα  στις δράσεις του MedRIN είναι η τακτική ενημέρωση των μελών του για τις τελευταίες εξελίξεις στις εφαρμογές Παρατήρησης Γης που βασίζονται σε δεδομένα και προϊόντα δεδομένων από δορυφόρους της NASA και της ESA (European Space Agency). Επιπλέον, το δίκτυο στοχεύει στην υποστήριξη της αντιμετώπισης περιφερειακών και τοπικών προκλήσεων, όπως περιγράφονται στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs – Sustainable Development Goals). 

Οι στόχοι αυτού του νεοσύστατου δικτύου είναι με βάση τα θέματα προτεραιότητας που ενδιαφέρουν τις  χώρες της Μεσογείου με προέκταση τις γειτονικές περιοχές όπως η ανάπτυξη συστημάτων  για τον καλύτερο συντονισμό και σύνδεση της παρακολούθησης σε όλη τη Μεσόγειο, ενίσχυση και αναβάθμιση περιφερειακών/εθνικών δικτύων παρακολούθησης γης σε σχέση με τις αστικές και κατοικημένες περιοχές, τις αγροτικές περιοχές και άγριες εκτάσεις, τους κινδύνους από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, την διαχείριση εδαφών και υδάτινων πόρων, κ.α. Τα οφέλη που προκύπτουν για την περιοχή της Μεσογείου είναι σημαντικά καθώς το δίκτυο είναι προσβάσιμο σε όλους και αναμένεται σύντομα να εκκινήσει την παραγωγή αποτελεσμάτων και υπηρεσιών για την ευημερία των πολιτών και τη βιωσιμότητα της χρήσης των πόρων.

Βασικός πυλώνας είναι η στενή συνεργασία των μελών του MedRIN και των χωρών της Μεσογείου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσα από κοινές δράσεις και στρατηγικές συνέργειες στην υλοποίηση ερευνητικών και άλλων έργων. Σήμερα συμμετέχουν ως μέλη στο MedRIN, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και άλλοι φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ιταλία και άλλες χώρες της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων και παγκοσμίου εμβέλειας οργανισμών της NASA και του ESA. Αξίζει να σημειώσω πως μέλη του MedRIN είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης με τα οποία το Επιμελητήριο μας διατηρεί άριστη σχέση και συνεργασία. 

Ποια είναι οφέλη του ΕΒΕΛ μέσα από την συμμετοχή στο MedRIN;
Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας ως μέλος του δικτύου MedRΙΝ, αποτελεί  αξιοσημείωτη επιτυχία ως προς την διεύρυνση των συνεργατών του και της διεθνούς αναγνώρισης της εργασίας που επιτελούμε τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Έρευνας, της Καινοτομίας και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Υπογραμμίζω πως είναι μέχρι στιγμής το μόνο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του δικτύου και αναμένεται ως Οργανισμός να συνδράμουμε στην διασύνδεση του MedRIN με άλλα Επιμελητήρια και επιχειρήσεις εντός και εκτός Κύπρου. Η συνεργασία με Οργανισμούς όπως η NASA, το European Space Agency και κορυφαία Πανεπιστήμια, προσδίδει κύρος και διανοίγει προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την επιχειρηματική καινοτομία σε πολλούς τομείς.

Για παράδειγμα, μερικά από τα οφέλη θα είναι η από κοινού ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, η ανταλλαγή και η μεταφορά τεχνογνωσίας και η δημιουργία στρατηγικών κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων προς διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται στην έρευνα, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Παράλληλα, ως μέλος του MedRIN, αναδεικνύεται ο πολυδιάστατος ρόλος του Επιμελητηρίου μας και προσδοκούμε σύντομα στην δημιουργία νέων και σύγχρονων υπηρεσιών προς τα μέλη μας και την κοινωνία. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting