Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

EAPPREN: Συνάντηση στη Λεμεσό

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 25 και 26 Μαΐου στη Λεμεσό η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου EAPPREN (Capacity Building for Intermediary Organisations through e-learning), στην οποία το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού συμμετέχει ως εταίρος. 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ KA3 με διάρκεια δύο ετών (Οκτώβριος 2016 - Οκτώβριος 2018).  Στόχος του EAPPREN είναι η ενίσχυση και η διασύνδεση της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα επιμελητήρια ως διαμεσολαβητές οργανισμοί μεταξύ επιχειρήσεων και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προώθηση της μαθητείας, ως επιλογή για μαθητές και επιχειρήσεις, αποτελεί μία από τις κύριες δράσεις του προγράμματος. Η μαθητεία είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της νέας γενιάς επαγγελματιών σε ένα επάγγελμα ή τέχνη, με τη μεταφορά γνώσης κατά την εκτέλεση εργασίας μαζί με την εκπαίδευση στο σχολείο και το διάβασμα, με τη γνωστή μέθοδο του Vocational Education Training (VET).    

Το έργο στην πράξη                                                                                
Κατά τη διάρκεια του έργου EAPPREN θα δημιουργηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-learning platform), η οποία θα αποτελεί το εκπαιδευτικό εργαλείο εργασιακής μαθητείας για όσες επιχειρήσεις θα προχωρήσουν στην πρόσληψη μαθητευομένων. Προβλέπεται η ενεργή εμπλοκή 200 εταιρειών σε προγράμματα εργασιακής μαθητείας και παράλληλα άλλες 675 θα τύχουν πληροφόρησης και εκπαίδευσης μέσω σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων. Το ΕΒΕΛ θα συμβάλλει υποστηρικτικά προς τις εταιρείες, παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης, πληροφόρησης και διασύνδεσης με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Διανύοντας τον όγδοο μήνα υλοποίησης του EAPPREN, έχουν διεκπεραιωθεί σημαντικές εργασίες που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη συνέχεια του έργου, όπως, η εκπόνηση και ανάλυση έρευνας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και επιμελητηρίων με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης ως προς τη μεθοδολογία και τις πληροφορίες στον τομέα της μαθητείας με τη στήριξη του VET και η παρουσίαση καλών πρακτικών μαθητείας. Παράλληλα, έχει καταρτιστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός των επόμενων βημάτων, σε σχέση με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, του εκπαιδευτικού υλικού και των μεθόδων προώθησής της προς τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό. 

Για την καλύτερη ενημέρωση και διάχυση της πληροφόρησης για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις διαδικασίες του EAPPREN προς τον κάθε ενδιαφερόμενο έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα του προγράμματος http://eappren.eu/index.php/en/ καθώς και επίσημη σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/eappren/?fref=ts
Η τρίτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους στη Γρανάδα της Ισπανίας. Στο έργο EAPPREN συμμετέχουν εταίροι από οκτώ χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία, Πολωνία, Ισπανία, Βουλγαρία, Βέλγιο και Λετονία.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting