Χρηματοδοτήσεις €16,5 εκατ. για ερευνητικά έργα από το ΙΠΕ

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις για υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού πέραν των €16,5 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Οι νέες Προσκλήσεις θα χρηματοδοτήσουν την εκπόνηση ερευνητικών έργων, καθώς και την υποστήριξη δραστηριοτήτων για εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από ερευνητικές δραστηριότητες. Στις Προσκλήσεις μπορούν να συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις καθώς και άλλοι φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα οι Προσκλήσεις αφορούν τα ακόλουθα Προγράμματα:   

Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα»
Μέσω του Προγράμματος θα διατεθούν συνολικά €9 εκατ. για τη χρηματοδότηση διεπιστημονικών έργων μεγάλου βεληνεκούς στους τομείς: «Ενέργεια», «Τουρισμός», «Γεωργία-Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές-Ναυτιλία» και «Υγεία». Το Πρόγραμμα επιχειρεί να ενισχύσει την αναμόρφωση των επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων, τον εκσυγχρονισμό τους, την τεχνολογική τους διαφοροποίηση, την αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας και κατ’ επέκταση τη διείσδυση σε νέες αγορές μέσα απο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Τα έργα αναμένεται να υλοποιηθούν κατά βάση από εγχώριες κοινοπραξίες, που θα αξιοποιούν ουσιαστικούς συνδέσμους και συνέργειες μεταξύ των μελών του τετραπλού έλικα, δηλαδή των ερευνητικών κέντρων και των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και άλλων ενδιαφερομένων οργανισμών της ευρύτερης κοινωνίας. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται στο €1 εκατ. ανά έργο. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2019.  

Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας»
Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας», με προϋπολογισμό €7,5 εκατ., θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής με στόχο την προώθηση της επιστημονικής αριστείας. Η υλοποίηση των έργων αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας γνώσης διεθνούς σημασίας η οποία θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική αξιοποίηση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών και άλλων προκλήσεων. Τα έργα μπορεί να έχουν διατομεακό και διεπιστημονικό χαρακτήρα και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: «Επιστήμες Ζωής» (μέχρι €250.000 ανά έργο), «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» (μέχρι €250.000 ανά έργο) και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (μέχρι €150.000 ανά έργο). Οι προτάσεις για το εν λόγω Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2019.

Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» και Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις»
Για την υλοποίηση δράσεων αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας διατίθεται χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού €540 χιλιάδων στο πλαίσιο δύο Προγραμμάτων που ανακοινώνονται για πρώτη φορά. 

Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων από  οργανισμούς έρευνας ή άλλους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μέσα από το Πρόγραμμα αναμένεται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ερευνητικών έργων που θα καταλήξουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς θα υπάρξει θετική συνεισφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας εντός της ερευνητικής κοινότητας και στη δημιουργία τεχνοβλαστών επιχειρήσεων για την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αντίστοιχα, το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις» προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΠΕ και στο οποίο συμμετείχε η επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση. Η επιδίωξη του Προγράμματος είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με συνεπακόλουθα οφέλη για την απασχόληση νέων επιστημόνων και την ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας. 

Τα δύο Προγράμματα υποστηρίζουν επίσης, προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €30.000. Οι προτάσεις και για τα δύο Προγράμματα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στην αγγλική γλώσσα και ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΠΕ www.research.org.cy καθώς και την Πύλη IRIS https://iris.research.org.cy.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting