ΙΠΕ: Ευκαιρίες χρηματοδότησης €7,5 εκατ.

Η εμπλοκή σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας αποτελεί μια στρατηγική επιλογή πολλών επιτυχημένων επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Η ενασχόλησή μιας επιχείρησης με τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη προϋποθέτει  ένα καλά οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης που να καταγράφει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στη συλλογή, οργάνωση και βέλτιστη αξιοποίηση τόσο των διαθέσιμων όσο και των απαιτούμενων πόρων, μεθόδων, διαδικασιών και εργαλείων που να μπορούν να μετατρέψουν την ιδέα σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες με υψηλές δυνατότητες επιτυχίας στην αγορά. Πέρα από τα οφέλη που προκύπτουν για την ίδια την επιχειρήσει, μέσα από την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία ολόκληρη η χώρα γίνεται πιο ανταγωνιστική μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, της διάθεσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και της αντιμετώπισης δύσκολων κοινωνικών προκλήσεων. 

Εξάλλου, έχει διαπιστωθεί ότι η ανάπτυξη, η οποία βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία είναι πιο ποιοτική, αφού εδράζεται στις στέρεες βάσεις της γνώσης, της κατανόησης του κόσμου και του περιβάλλοντος, της εξωστρέφειας, της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης της δημιουργικότητας, αλλά και της βέλτιστης αξιοποίησης του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχει και στην Κύπρο σήμερα ένας σημαντικός αριθμός καινοτόμων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο σε ερευνητικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο με μεγάλη επιτυχία.

Εάν κρίνουμε από τις προτάσεις που υποβάλλονται στα Προγράμματα του ΙΠΕ από επιχειρήσεις καθώς και από την κυπριακή επιχειρηματική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν έχει διευρυνθεί και ότι η ποιότητα των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στον τόπο μας είναι υψηλής στάθμης και καλύπτουν μια σειρά θεμάτων αιχμής, με τρόπο που να τοποθετούν πλέον τη χώρα πιο διακριτά στον περιφερειακό και ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη. Παράλληλα, η αναδυόμενη κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων, αναδεικνύει περαιτέρω το ταλέντο και την ευρηματικότητα  της νέας γενιάς στην Κύπρο, καθώς και την τάση που επικρατεί για αλλαγή της κουλτούρας και διοχέτευση της δημιουργικότητας των νέων προς το πεδίο της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Τρεις νέες προτάσεις
Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δυνατότητας των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των νεοσύστατων επιχειρήσεων για εμπλοκή σε ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες καθώς και τον εμπλουτισμό του κυπριακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος με περισσότερες καινοτόμες και ερευνητικά δραστήριες επιχειρήσεις, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), προχώρησε στην προκήρυξη τριών νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα €7,5 εκατ. 

Η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΙΠΕ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» και «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας». Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στα Προγράμματα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» και «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις», τα οποία απευθύνονται σε μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις αντίστοιχα, θα πρέπει να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία ή την ουσιαστική βελτίωση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας με την προοπτική εμπορικής αξιοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται στις €200.000 ανά έργο, ενώ οι νεοσύστατες μπορούν να διεκδικήσουν μέχρι €75.000 ανά έργο. Οι προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης και για τα δύο Προγράμματα είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2018. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας», κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών μιας τεχνολογίας/τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου. Για το εν λόγω Πρόγραμμα, η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις €25.000 ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ, με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 29η Μαΐου 2020, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

Η υποβολή των προτάσεων και για τα τρία προγράμματα θα γίνεται ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα, μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΠΕ στη διεύθυνση: http://www.research.org.cy.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting