Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

«Πράσινες» συνέργειες μεταξύ ΤΠΚ και Ιδρύματος Αειφορίας

Στo πλαίσιο σύναψης πρωτοκόλλου συνεργασίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και το Κυπριακό Ίδρυμα Αειφορίας  συμφώνησαν στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την εμπέδωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας στην Κύπρο.
Έχοντας την προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης ως βασική προτεραιότητα, το ΤΠΚ και το Κυπριακό Ίδρυμα Αειφορίας συμφώνησαν αριθμό τομέων δράσεων για την παγκύπρια προώθηση της εκπαίδευσης στην αειφορία και το περιβάλλον με στόχο την αλλαγή στάσεων και αξιών των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα, ώστε αυτές να συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη. Αειφόρος Ανάπτυξη ορίζεται ως η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται με οικονομική ανάπτυξη, η οποία να είναι αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Ανάμεσα στις κοινές δράσεις των δύο φορέων περιλαμβάνεται η Συνέχιση του Θεσμού της διοργάνωσης του ετήσιου Συνεδρίου για την Αειφορία, το οποίο συνδιοργανώνουν εδώ και τρία χρόνια με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο. Το θέμα του 4ου Συνεδρίου που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2017 είναι «Αειφορία και Εκπαίδευση». Με το Συνέδριο οι δυο φορείς στοχεύουν στην ενημέρωση και καλλιέργεια ενεργών και ικανών πολιτών να συν-δημιουργούν το μέλλον με  όρους  περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας.

 «Η αειφορία», σύμφωνα με τον πρύτανη του ΤΠΚ καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό «θα πρέπει να αποτελεί πυλώνα Διά Βίου Εκπαίδευσης, γι’ αυτό και οι κοινωνικοί φορείς θα πρέπει, ο καθένας με τον τρόπο που δύναται, να συμβάλει με ανάλογους τομείς δράσης».  Ο πρόεδρος του Κυπριακού Ιδρύματος Αειφορίας, Χρίστος Νεοκλέους ανέφερε ότι, «το όραμά μας είναι να καταστεί η Κύπρος ένας αειφόρος προορισμός με υψηλή ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους της». Οι τρεις τομείς δράσεις του Ιδρύματος είναι: α. Συσσώρευση & διάχυση της γνώσης για την αειφορία. β. Τεκμηριωμένες παρεμβάσεις με προτάσεις και πολιτικές, και γ. Καλές πρακτικές με εθελοντική εργασία, συνεργασίες και συνέργειες.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με το ΤΠΚ για καλύτερα αποτελέσματα, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή τεχνογνωσία και γνώση με τις εισηγήσεις, την ευαισθησία και τον ακτιβισμό της κοινωνίας των πολιτών, για το καλό της Κύπρου. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΤΠΚ) με το Κυπριακό Ίδρυμα Αειφορίας για υλοποίηση κοινών δράσεων, με στόχο την εμπέδωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας στην Κύπρο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting