Το έργο CRAFT50+ - Digital enabler for aging craftspeople’s business

Με αφετηρία τον Μάιο του 2021 και με διάρκεια υλοποίησης 2 ετών, το ευρωπαϊκό έργο «CRAFT50+» στοχεύει στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων επαγγελματιών χειροτεχνών ηλικίας 50 ετών και άνω, με βασικό σκοπό την εκπαίδευση και στήριξη τους στην ψηφιακή μετάβαση. Η οικονομική κρίση του 2008-2014 καθώς και η παρατεταμένη υγειονομική κρίση λόγω Covid 19, αποτέλεσαν τους κύριους αρνητικούς παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν τον κλάδο των επαγγελματιών χειροτεχνών σε μεγάλη ύφεση, στην απώλεια εισοδήματών και μεγάλου ποσοστού στην ανεργία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές περιοχές με ασθενέστερη οικονομική και κοινωνική προετοιμασία προς αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Τα παραδοσιακά χειροτεχνήματα παράγονται μέσα από ανθρωποκεντρικά επαγγέλματα και αποτελούν σημαντικό μέρος του τοπικού πολιτισμού, της κουλτούρας και της οικονομίας, συμβάλλοντας επίσης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, βασικός στόχος μέσα από την υλοποίηση του έργου «CRAFT50+», είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη των επαγγελμάτων της βιοτεχνίας και της ενδυνάμωσης στην πρόσβαση σε βιοτεχνικά προϊόντα. Υπογραμμίζεται πως σε πολλές περιπτώσεις οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, παρέχοντας την δυνατότητα κοινωνικής ένταξης. Σημειώνεται πως το έργο υποστηρίζεται επίσης από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του κλάδου της βιοτεχνίας, μέσω του CRAFT50+ θα τύχουν καταγραφής, ανάλυσης και κατανόησης οι ικανότητες και οι δεξιότητες των τεχνιτών από διαφορετικές χώρες εταίρους (Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Κύπρο και Γεωργία) και αναμένεται ν’ αναπτυχθούν οι ανάλογες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, ωθώντας τους βιοτέχνες σε πιο δημιουργικές, τεχνολογικές και ψηφιακές πρακτικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της εργασίας τους. Τουλάχιστον, 42 τεχνίτες θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του έργου, ακολουθώντας μια μεθοδολογία συν-κατασκευής και 18 τεχνίτες από όλη την Ευρώπη (3 ανά χώρα εταίρο) θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Ρουμανία τον Οκτώβριο του 2022. Επίσης, 230 ενδιαφερόμενοι (30 ανά χώρα εταίρο) θα συμμετάσχουν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου και πως μπορούν να βοηθηθούν από αυτά. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του «CRAFT50+» θα δημιουργηθεί οδηγός για επαγγελματίες τεχνίτες ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο τύπους οδηγιών: πρώτες πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες οργανώσεις υποστήριξης και χειροτεχνίας σε κάθε χώρα εταίρο, και δεύτερον, πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαθέσιμα εργαλεία και ψηφιακά εργαλεία που πρέπει να εφαρμοστούν. Επίσης, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενίσχυση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων με την συμμετοχή τουλάχιστον 6 τεχνιτών άνω των 50 ετών ανά χώρα, ειδικά από αγροτικές περιοχές. Εργαλειοθήκη Arts and Crafts: δημιουργία εγχειριδίου το οποίο θα συγκεντρώνει τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν από τους τεχνίτες που συμμετείχαν στο έργο και τρόπους εφαρμογής, με σκοπό την γνωστοποίηση των διαφόρων μορφών χειροτεχνίας που υπάρχουν στην Ευρώπη, προσφέροντας τη γνώση στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων και ειδικότερα των νεότερων γενεών.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κ. Βίκτωρα Ιορδάνου, αντιπρόσωπο του έργου CRAFT50+ και του εταίρου στην Κύπρο MAGNETAR LTD στο email victor.iordanou@magnetar.com.cy

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σύμβαση επιχορήγησης n.2020-1-IT02-KA227-ADU-095006

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting