Υποχρεώσεις εταιρειών με βάση των Περί Συσκευασιών Νόμο

Μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης των εταιρειών με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία το ΚΕΒΕ μαζί με τη Βιομηχανία ίδρυσαν το 2003 το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Κύπρο με την ονομασία Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd το οποίο και αδειοδοτήθηκε την 1η Αυγούστου 2006. Σύμφωνα με τον περί «Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο του 2002» οι συσκευαστές και εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων είναι υπόχρεοι να συλλέγουν και να διαλέγουν απόβλητες συσκευασίες και να βεβαιώνονται ότι αυτές οι συσκευασίες  οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση ή σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Ο υπόχρεος συσκευασίας είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τη διαχείριση των συσκευασιών που προέρχονται  από τις εργασίες του, είτε με το να οργανώσει ένα ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, είτε συμμετέχοντας σε ένα συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών  όπως είναι η Green Dot Cyprus. Με τη συμμετοχή των εταιρειών στην Green Dot  και την τήρηση των υποχρεώσεων τους προς το Σύστημα, ο Υπόχρεος Συσκευασίας απαλλάσσεται από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για τις συσκευασίες του και η αντίστοιχη ευθύνη μεταφέρεται στο συλλογικό σύστημα στο οποίο συμμετέχει. 

Σήμερα στην Green Dot συμμετέχουν 1300 εταιρείες. Αυτές οι 1300 εταιρείες δεν είναι όμως οι μόνες που τοποθετούν συσκευασίες στην αγορά. Υπάρχουν άλλες εκατοντάδες εταιρείες που δεν συμμετέχουν στην Green Dot και δεν πληρώνουν τα τέλη συσκευασιών τους παραβιάζοντας τη Νομοθεσία. Το Σύστημα συνεργάζεται με την αρμόδια Αρχή για καταγραφή των παραγωγών που δεν συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία και δεν συμμετέχουν στο Σύστημα (free riders). Σε συνεργασία με την αρμόδια Αρχή, προβαίνει σε δράσεις με στόχο την αύξηση της παρακολούθησης για εγγραφή στο Σύστημα, τη μείωση του φαινομένου των παραγωγών που δεν συμμορφώνονται (free riders) αλλά και την ορθότερη υποβολή των ποσοτικών στοιχείων.

Μετά από συλλογικές προσπάθειές για μείωση του φαινομένου των Free riders το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφάσισε όπως εφαρμόσει ελέγχους στα σημεία εισόδου του Κράτους για να αναγκάσει με τον τρόπο αυτό, τις εταιρείες, να συμμορφωθούν με τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις και ειδικά με τον Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο. To Τμήμα Περιβάλλοντος ξεκίνησε να ζητά πιστοποιητικό συμμετοχής στα συλλογικά συστήματα από όλες τις εταιρείες που εισάγουν προϊόντα συσκευασίας και σε περίπτωση που δεν έχουν την απαραίτητη βεβαίωση, τότε προβαίνει σε προειδοποιήσεις και πρόστιμα. Για εγγραφές εταιρειών στο Συλλογικό Σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Green Dot Cyprus στο τηλέφωνο 22586025. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.greendot.com.cy.

Με την εγγραφή μιας εταιρείας στην Green Dot, η εταιρεία θα πρέπει ετήσια να δηλώνει και να πληρώνει τέλη συσκευασιών ανάλογα με το βάρος των συσκευασιών που τοποθετεί στην Κυπριακή αγορά. Σχετική πληροφόρηση για το πώς πρέπει να συμπληρώνει τη Δήλωση του ο Υπόχρεος Συσκευασίας στην Green Dot, παρακολουθήστε το φιλμάκι  https://www.youtube.com/watch?v=-tIroZtnmaw&feature=youtu.be. Με τη συμμετοχή μιας εταιρείας στην Green Dot και την εκπλήρωσή των υποχρεώσεων της προς το Σύστημα η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση της έναντι της Νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή το Σύστημα έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ετήσια για την εξόφληση ή μη εξόφληση των ετήσιων τελών συσκευασίας για όλους τους παραγωγούς-μέλη ώστε να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος και έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων από τους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται.

Η μη εξόφληση τελών αποτελεί μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραγωγών έναντι της νομοθεσίας. Η Green Dot δεν έχει υποχρέωση να συλλέγει από τις αποθήκες ή τις αυλές των εργοστασίων των μελών της, οποιεσδήποτε συσκευασίες. Αντίθετα η Green Dot δραστηριοποιείται σε 28 Δήμους και 40 Κοινότητες, καλύπτοντας το 81% του πληθυσμού, συλλέγοντας από πόρτα- πόρτα ή από νησίδες, 3 κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών. PMD, Χαρτί και Γυαλί.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Green Dot Cyprus στο τηλέφωνο 22586000. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting