Αρετή Χαριδήμου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.: 30 χρόνια εμπειρίας στις νομικές υπηρεσίες

Το δικηγορικό γραφείο Αρετή Χαριδήμου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε στη Λεμεσό προ 30 ετών και έκτοτε, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο προφίλ νομικών υπηρεσιών προσφέροντας επαγγελματική υποστήριξη σε ένα ποικιλόμορφο πελατολόγιο, ενδοχώρια αλλά και στο εξωτερικό. Η Καινοτομία, η Αποτελεσματικότητα και η Επιδεξιότητα συνιστούν, αναντίλεκτα, εδραιωμένες αρχές που διέπουν την κουλτούρα της εταιρείας. H νοοτροπία της εταιρείας ενθαρρύνει τα μέλη της να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους, ούτως ώστε να παρέχονται αξιόπιστες και επιχειρηματικά βιώσιμες υπηρεσίες σε ένα ευρύ τομέα δράσης. 

Το τμήμα του Εταιρικού & Εμπορικού Δικαίου αποτελεί σημείο αναφοράς της εταιρείας αφού παρέχει διεθνώς, τεκμηριωμένες και αναλυτικές συμβουλές και υπηρεσίες στους ακόλουθους, μεταξύ άλλων, τομείς:
· Κοινοπραξίες, εξαγορές, εκποιήσεις, συγχωνεύσεις, αναδιοργάνωση, εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin-offs), στρατηγικές συμπράξεις και άλλους επιχειρηματικούς σχηματισμούς
· Κεφαλαιαγορές, κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (private equity) και ρύθμιση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
· Εταιρικές, εμπορικές και φορολογικές συμβουλές 
· Συγκρότηση και συμβουλευτική αναφορικά με αρχικές εισαγωγές σε χρηματιστήριο (IPOs)
· Εγγραφή μετοχών δημόσιων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Κύπρου όπως και στη Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου  Κύπρου 
· Εμπορικές συμφωνίες 
· Τίτλοι Αξία, συμβουλευτικές και άλλες ευρύτερες υποστηρικτικές υπηρεσίες
· Ενδελεχή και εις βάθος γνώση στον τομέα της Ναυτιλίας & του Ναυτικού Δικαίου και συνεπώς σε νομικές υπηρεσίες σχετικές με πλοιοκτήτες, διαχειριστές, ναυλωτές, διαμεταφορείς φορτίων και τους ασφαλιστές τους. 
· Παράλληλα, εξειδικευμένοι συνεργάτες προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις, παρέχουν συμβουλές και διαχειρίζονται υποθέσεις σχετικές με κάθε είδους Πνευματική Ιδιοκτησία με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πελατών τους. 

Εν συνεχεία, το τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο συσσωρεύει κατάρτιση ετών με σταθερά ανοδική πορεία, έχει μακρόχρονη πείρα και εξειδίκευση στον τομέα και σε υπηρεσίες όπως:
· Οικιστικές & Εμπορικές μεταβιβάσεις
· Διερεύνηση ακίνητης περιουσίας ή/και των πωλητριών εταιρειών
· Αγορά ακινήτων 
· Μακροχρόνιες χρηματοδοτικές μισθώσεις και υπομισθώσεις
· Μοντέλα συμμετοχής σε κεφάλαια και συμφωνίες κοινής επιχείρησης
· Συμφωνίες για ανάπτυξη γης και συμφωνίες αντιπαροχής
· Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και συμφωνίες ανέγερσης οικοδομών
· Μεταβιβάσεις δυνάμει δωρεάς
· Εγγραφή υποθηκών και άλλων επιβαρύνσεων
· Συμφωνίες εκχώρησης δικαιωμάτων 

Όντας ένα από τα σημαντικά γραφεία αναφορικά με τον τομέα του Δικαίου της Μετανάστευσης η εταιρεία εκπροσωπεί νομικά και φυσικά πρόσωπα προσφέροντας νομικές υπηρεσίες για την απόκτηση οποιουδήποτε τύπου άδεια παραμονής συμπεριλαμβανομένου και του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος σχετικά με την απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας μέσω επενδύσεων.

Η Δικαστηριακή Ομάδα της εταιρείας, υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων  και προσφέρει υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε θέματα που άπτονται: 
· Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο
· Διαμεσολάβηση, Διαιτησία 
· Πνευματική Ιδιοκτησία
· Τραπεζικό Δίκαιο
· Ποινικό Δίκαιο
· Οικογενειακό δίκαιο 
· Ιδιοκτησιακές διαφορές 
· Εργασιακές Διαφορές
· Ασφαλιστικές Διαφορές 
· Έλεγχο Ενοικιάσεων

Παρά τα μέχρι τώρα επιτεύγματα της Εταιρείας, τα στελέχη και οι συνεργάτες εξακολουθούν να είναι αφοσιωμένοι στους στόχους της εταιρείας και να επιδιώκουν ακόμη υψηλότερη ποιότητα και εύρος υπηρεσιών. Όπως η ιδρύτρια και διευθύνων εταίρος της εταιρείας, κ. Αρετή Χαριδήμου, αναφέρει, «η εταιρεία πρέπει συνεχώς να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της. Θέλουμε να δίνουμε αυτό το κάτι παραπάνω, το οποίο οι άνθρωποι μας επιδιώκουν να το κάνουν με φροντίδα και αγάπη».

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting