Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ΕΕ: Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Της Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με πνεύμα εποικοδομητικού διαλόγου, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε έναν προϋπολογισμό που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πολίτες της ΕΕ.» Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος συνήθως καλύπτει περίοδο επτά ετών και στον οποίο μεταφράζονται οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Περίπου το 93% του προϋπολογισμού της ΕΕ αποδίδεται  σε πολίτες, επιχειρήσεις, περιφέρειες και πόλεις, σε αγρότες και πανεπιστήμια. Η διαδικασία για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου - Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ 2021 - 2027 έχει ξεκινήσει τον Μάιο του 2019 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει την πρόταση της. 

Συνολικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέρχεται σε 1,134.583 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,11% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αύξηση του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο των συνόρων, την άμυνα, την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αλλά και περικοπές για την πολιτική συνοχής και τη γεωργική πολιτική. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να εκσυγχρονιστεί το σκέλος των εσόδων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσπισης διαφόρων νέων κατηγοριών ιδίων πόρων με βάση τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών των ρύπων της ΕΕ, μια συνεισφορά από τα κράτη μέλη βάσει πλαστικών αποβλήτων, και ένα μερίδιο της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών.
 
Το Δεκέμβριο του 2019, οι Yπουργοί των κρατών μελών συζήτησαν το διαπραγματευτικό πλαίσιο με αριθμητικά στοιχεία που παρουσίασε η Φινλανδική Προεδρία. Η πρόταση της Προεδρίας ήταν 1,087 δισεκατομμύρια. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1,07%  του ΑΕΕ της ΕΕ των 27. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη καταστήσει σαφείς τις προτεραιότητες του σχετικά με το ΠΔΠ. Αντίθετα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι το νέο ΠΔΠ θα πρέπει να οριστεί στο 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 και όχι στο 1,11% ή στο 1,07% που έχουν προτείνει  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και  Φινλανδική Προεδρία αντίστοιχα. Ζητεί επίσης περαιτέρω αυξήσεις σε τομείς όπως η νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, το περιβάλλον και το κλίμα, τις υποδομές και τις ΜΜΕ. Επιπλέον, με ψήφισμα τους τον Οκτώβριο, τα μέλη του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποιούν για τον κίνδυνο το χρηματοδοτικό πλάνο της ΕΕ να μην συμφωνηθεί έγκαιρα με το Συμβούλιο.  Για να αποφευχθούν προβλήματα καλούν την  Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς τέτοιου είδους καθυστερήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων της ΕΕ το 2021.


ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting